top of page

POLL - PLEBICYTE "CIEKAWSKI KOSMONAUTA"

 

 

§ 1. GENERAL PROVISIONS 

1. The organizer of "Ciekawski kosmonauta" (hereinafter referred to as "Plebiscyt") is the company JVS Group Sp. z o. o., ul. Marszałkowska 111, 00-112, Warszawa, NIP: 527-282-86-32 (hereinafter referred to as the "Organizer") 

2. The founder of the award is the Organizer. 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Plebiscycie moženie uścięciać oszynąt osoby fizczyce, konsumenci w rozumieniu art. 221 of the cywilnego code, possessing full capacity for legal activities, with the exception of employees of the Organizer. 

2. Warunkiem wzięcia uśajahu jest: 

a. purchasing a ticket for the Cosmos Discovery Space Exhibition 

b. filling out the survey available at the exhibition or at www.cosmosdiscovery.pl 

c. submission of contact details or granting permission to send messages to the participant. 

d. udzielenie odpowiedzi na pytanie "co sądzisz o wystawie Cosmos Discovery Space Exhibition" na odwrocie kiety przyżowiej na wystawie oraz na stronie www.cosmosdiscovery.pl 

3. Plebiscite trwa od dnia 04 grudnia 2021 r. hours 9:00 a.m. to 31 December 2021 23:59 

§ 3. PRIZE 

1. Prizes in the Plebiscite are: 

- one (1) article from the wystawy shop with a value of 70.00 – 100.00 zł gross 

(hereinafter referred to as "Nagrodą") 

2. Zwycięzcom does not przysługuje prawo wymyany Nagród na gotówkę nor nagrodę innego rodzaju. 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagroda, but in exchange it does not przysługuje mu ekwiwalen ekwiwaleny nor any other prize. 

§ 4. PRINCIPLES OF AWARD RECOGNITION 

1. Spośród odpowiedzi udzielonych przez participants, zwisłanyjących warunki uśajahu w Plebiscycie, jury wyłoni 1 osszew tygodnowo, koję odpowiedzą w najciekawszy w opinii Jury ésog na zadane pytanie, i zęści ogłoszony Zwycięzcami Plebiscytu, 

2. The winners of the Plebiscite will be notified of the winning and warnach of receiving the Prize via a message sent according to the details reported on the survey form,  

3. Information about the won prize will be sent to Zwycięzcy within 2 working days from the moment of Zwycięzcy's announcement. 

4. Prizes will be sent to the Winner by post or can be picked up in person. List of Zwycięzców będzie ogłoszona w poście on Fanpage JVS Group PL 

5. The organizer has the right to file Zwycięzcy taxes on the Fanpage of JVS Group PL or Cosmos Dziscovery Warszawa. 

6. The Organizer is not responsible for the lack of possibility to transfer the Prizes due to reasons lying on the part of the Uczestnik, and in particular, in the case of non-submission or submission of wrong data, zmiany datach of the Uczestnik, about which he was not informed. W takim przypada Nagroda przepada. 

7. The organizer is not responsible for incorrect taxes submitted in the survey, in particular for the change of danych osobowych preventing the search of the Participant to whom the Prize was awarded. 

8. W przypadkach wykryty niezgodnych z Regulaminem, próby vyłonienie Zwycięzcy w ségos niedozwolony, dany Uczestnik może zzytny wykluczony z Plebiscytu. 

9. Zwycięzców wyłania Jury w składzi: Anna Czerniejewska, Katarzyna Kowalewska, Renata Bystronova oraz Monika Bartoszewicz. 

10. The jury has the right to award more than 1 (one) 

§ 5. COMPLAINTS 

1. Any complaints about the way the Plebiscite will be conducted, Uczestnicy winni zajrujać in writing at the time of the Plebiscite, at least not later than 14 (fourteen) days from the day of publication Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona after the specified deadline does not wywołuje skutów prawnych. 

3. The written complaint should contain the name, surname, legal address of the Participant, or legal description and justification of the complaint. The complaint should be sent by registered letter to the Organizer's address with the letter "Ciekawski Kosmonauta" 

4. Complaints will be considered in writing within 30 days. 

§ 6. PROVISIONS OF KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem słowa się rezipi Kodeksu cywilnego i inne rezipi prawa. 

2. Disputes related to the Plebiscite will be rozwiązywane przez sąd powszechny maszyczny miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizer zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu w trakcie jego trwania. Information about changes will be included on Fanpage Wystawy 

4. Warunki kzékole Plebiscytu sá podane in the content of the post on Fanpage Wystawy or on wystawie 

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r. 

bottom of page